Przenoszenie praw do działki.

Nowością w ustawie jest uregulowanie zasad obrotu działkami w ogrodzie. Przenoszenie praw do działki następować będzie w drodze umowy zawieranej między działkowcem a pełnoletnim wskazanym następcom Umowa ta musi być sporządzona na piśmie z PODPISAMI POŚWIADCZONYMI PRZEZ NOTARIUSZA.
NIE OZNACZA TO, ŻE WYMAGANA JEST W TYM PRZYPADKU FORMA AKTU NOTARIALNEGO. Działkowiec, który chce przenieść prawa do działki składa do Zarządu ogrodu wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki na wskazaną osobę pełnoletnią, dołączając do wniosku spisaną umowę z poświadczonymi przez notariusza podpisami. Zarząd ROD na podjęcie uchwały w tej sprawie ma 2 miesiące czasu. Zarząd ROD może odmówić zatwierdzenia nowej osoby, ale tylko z ważnych powodów. Odmowa musi być sporządzona na piśmie z uzasadnieniem. Podlega ona zaskarżeniu do Sądu przez każdą ze stron.


W świetle przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do działki i wskazania osoby bliskiej jako następcy. Obecnie, jeśli intencją działkowca jest przekazanie prawa do działki na rzecz osoby bliskiej, powinien zawrzeć z nią umowę przeniesienia prawa do działki, pod warunkiem, iż jest to osoba pełnoletnia. Należy przy tym pamiętać, że umowa ta stanie się skuteczna dopiero wówczas, gdy zostanie zatwierdzona przez zarząd OD. UMOWA

WNIOSEK

Należy bezwzględnie wykluczyć używania sformułowania „sprzedaż działki” co jest ewidentnym wprowadzaniem w błąd nowego działkowicza co do jego tytułu prawnego do przejmowanej w użytkowanie działki. Działkowiec jest jedynie dzierżawcą działki, a nie jest właścicielem. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowią oczywiście jego własność, ale grunt, na którym znajduje się działka już nie. Należy on bowiem do gminy lub Skarbu Państwa.

Umowa dzierżawy działkowej - prawo do działki ( w przypadku tzw. "wolnej działki")

Jest sporządzana w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, która zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym, a pełnoletnią osobą fizyczną (działkowcem) i może być zawarta również z małżonkiem działkowca. Ustanawia ona prawo tylko do jednej działki. Umowa zawiera informacje dotyczące zobowiązań stron, określa ogólne zasady korzystania z działki oraz odnoś do szczegółowych zawartych w ustawie, statucie i regulaminie ROD, zaś w kwestiach nie uregulowanych umową do Kodeksu Cywinego. Dodatkowo zawiera zasady jej wypowiedzenia i w jakich przypadkach. Art. 27, 28 ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych /Dz.U.2014r. poz.40/ Umowa przeniesienia praw do działki - prawo do działki (w przypadku tzw. "działki zajętej") Jest to jedna z najistotniejszych nowości w ustawie, która reguluje zasady obrotu działkami. Umożliwia ona działkowcom przenoszenie swojego prawa do działki, przy czym nie stanowi ona swoistej sprzedaży. Umowa ta jest swoistą zamianą stron.
powrot (2 kB)