REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

Ogrodu Działkowego Słoneczna Dolina w Zabłudowie

 

W oparciu o § 35 Statutu OD Regulamin pracy zarządu określa w szczególności:

 1. Kompetencje i obowiązki Zarządu.
 2. Tryb zwoływania i odbywania posiedzeń
 3. Wewnętrzny podział zadań pomiędzy członków Zarządu,
 4. Zasady przechowywania dokumentacji.

§ 1

 1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
 1. Przyjmowanie w poczet członków nowych działkowców;
 2. Przydział działek na zasadach określonych w § 38 Statutu;
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z organami administracji publicznej:
 4. Zawieranie umów z podmiotami zewnetrznymi, związanych bezpośrednio z działalnością Stowarzyszenia;
 5. Prowadzenie ewidencji działek;
 6. Przygotowanie na walne zebranie dokumentacji potrzebnej do jego przeprowadzenia, a w szczególności:
 1. planu gospodarczego,
 2. sprawozdania ze swojej działalności,
 3. planu remontów i inwestycji,
 4. planowanych wysokości opłat ogrodowych,
 5. sprawozdania z wydatkowania kosztów uzyskanych z wpłat od działkowców, a także innych źródeł,.
 1. Realizacja uchwał Walnego zebrania;
 2. Gromadzi i przechowuje środki finansowe Stowarzyszenia na koncie bankowym;
 3. Prowadzi nadzór nad zgodnym z Regulaminem ogrodu zagospodarowaniem działek i innych trwałych urządzeń;

§ 2

 1. Pracą Zarządu kieruje Prezes, w zastępstwie decyzje podejmuje Wiceprezes.
 2. Zarząd obraduje na posiedzeniach i przyjmuje decyzje w formie uchwał, zgodnie z § 20 Regulaminu ogrodu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu w okresie od marca do października i w miarę potrzeb, jednak nie mniej niż raz w pozostałym okresie.
 4. Uchwały Zarządu sporządzane są w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 3

Wewnętrzny podział zadań pomiędzy członków zarządu:

 1. Nadzór całościowy – Halina Stepańczuk
 2. Sprawy finansowe – Bogdan Hillo, Andrzej Grzegorczuk, Leszek Miszczak
 3. Gospodarka i infrastruktura – Andrzej Sosnowski, Krzysztof Wierciński.
 4. Dokumentacja – Lila Puczko

§ 4

Zasady przechowywania dokumentacji:

 1. Dokumenty dotyczące:
 1. ewidencja działek i prawa do ich użytkowania
 2. ewidencja działkowców

przechowywane są dożywotnio.

 1. Dokumenty dotyczące:
 1. Walnych zebrań
 2. Posiedzeń Zarządu
 3. Komisji Rewizyjnej
 4. Komisji Rozjemczej
 5. Innych ważnych z punktu widzenia interesów działkowców

Przechowywane są przez 10 lat

 1. Dokumenty finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości przez okres 3 lat z wyłączeniem:
 1. list wynagrodzeń
 2. dowodów opłaty podatków

przez okres 50 lat.

 1. Miejscem przechowywania dokumentów wyszczególnionych w pkt 1 i 2 jest zamknięta szafa pancerna w pomieszczeniu świetlicy OD.
 2. Bieżące dokumenty finansowe są przechowywane przez księgową i będą udostępniane na każde wezwania Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Finansowe dokumenty z lat poprzednich zostaną zabezpieczone w szafie pancernej

 

 

 

W imieniu Zarządu Prezes

Halina Stepańczuk

 

............................................

 

Regulamin zatwierdzono na Walnym Zebraniu w dniu 18.04.2015