R E G U L A M I N

OGRODU DZIAŁKOWEGO”SŁONECZNA DOLINA”

w Zabłudowie

    1. ROZDZIAŁ I

Przepisy wstępne

§ 1

 1. Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego, zwany dalej “regulaminem”, określa szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania ogrodu działkowego prowadzonego przez stowarzyszenie ogrodowe “Ogród Działkowy Słoneczna Dolina”, zwane dalej “stowarzyszeniem”, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze rodzinnego ogrodu działkowego.
 3. Rodzinnym ogrodem działkowym, zwany dalej “OD”, w rozumieniu regulaminu jest wyłącznie ogród w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

§ 2

Zasady zakładania i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych oraz zarządzania nimi regulują w szczególności:

 1. ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zwana dalej “ustawą",
 2. ustawa z 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach
 3. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
 4. ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 5. ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze,
 6. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
 7. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska
 8. statut Stowarzyszenia rodzinnego ogrodu działkowego “Słoneczna Dolina”, zwany dalej “statutem”,
 9. prawo miejscowe, a w szczególności Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

§ 3

Stowarzyszenie zakłada i prowadzi rodzinne ogrody działkowe na gruntach przekazanych lub nabytych na ten cel i zarządza nimi poprzez swoje organy.

§ 4

 1. OD stanowi wydzielony obszar gruntu, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.
 2. OD powinien posiadać nazwę zgodną z wpisem do KRS.

§ 5

OD, będący urządzeniem użyteczności publicznej, spełnia pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miast i osiedli, tworzeniu warunków życia społeczności lokalnych i działkowych rodzin. Szczególne znaczenie ROD polega na kształtowaniu środowiska, ochronie i zachowaniu składników przyrody, prowadzeniu i propagowaniu działalności ekologicznej, prowadzeniu szerokiej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

§ 6

 1. Działka jest podstawową jednostką przestrzenną w OD, której powierzchnię ustala się w granicach do 500 m2.
 2. Powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania OD.
 3. Działka nie podlega podziałowi na mniejsze jednostki przestrzenne.

§ 7

 1. Działka w OD przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych.
 2. Działka ma szczególne znaczenie dla integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowania dzieci i młodzieży, zachowania aktywności i zdrowia ludzi trzeciego wieku oraz poprawy warunków bytowych rodziny.
 3. Działka w OD nie może być wykorzystywana do innych celów, niż określone w ust.1, a przede wszystkim obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej oraz wynajmowania części lub całej działki.
 4. Zakaz, określony w ust. 3, stosuje się odpowiednio do altany.
 5. § 8

  1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.
  2. Przez zamieszkiwanie rozumie się długotrwałe przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.
  3. Altana na terenie działki w OD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

§ 9

 1. Działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w OD na podstawie prawa do działki nabytego zgodnie z ustawą.
 2. W istniejącym OD prawo do działki ustanawia zarząd Stowarzyszenia prowadzącego OD na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawartej z działkowcem.
 3. W nowym lub odtwarzanym całkowicie lub częściowo OD prawo do działki ustanawia stowarzyszenie odtwarzające ogród, na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawartej z działkowcem.
 4. Na zasadach określonych w statucie, działka w OD może być oddana w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej.

§ 10

 1. Działkowiec jest w szczególności uprawniony do:
 1. udziału w szkoleniach i pokazach organizowanych przez zarząd Stowarzyszenia,
 2. występowania do zarządu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących zagospodarowania i użytkowania OD i działki,
 3. zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania OD,
 4. występowania do komisji rewizyjnej OD w sprawach OD,
 5. występowania do komisji rozjemczej OD w sprawach z jej zakresu działania,
 6. korzystania z urządzeń i narzędzi wspólnych OD,
 7. uczestniczenia we wszystkich imprezach i uroczystościach organizowanych przez zarząd Stowarzyszenia.

Dodatkowo działkowiec, który jest członkiem stowarzyszenia prowadzącego ogród ma prawo:

  1. brać udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia,
  2. wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia,
  3. zwracać się do organów Stowarzyszenia o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkostwa w Stowarzyszenia.
 1. Działkowiec ma w szczególności obowiązek:
  1. przestrzegać ustawę,
  2. przestrzegać zasad współżycia społecznego,
  3. użytkować przydzieloną mu działkę zgodnie z ustawą i regulaminem,
  4. działać w interesie OD,
  5. uiszczać opłaty uchwalone przez Stowarzyszenie prowadzące ogród, w terminie przez nie ustalonym, a w przypadku zwłoki - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,
  6. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
  7. otaczać opieką mienie OD.

§ 11

 1. Urządzenia OD przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkowników działek są własnością Stowarzyszenia prowadzącego ogród.
 2. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność.

ROZDZIAŁ II

Zasady organizacyjne

ogrodu działkowego

§ 12

  1. Organami samorządu w OD są:
 1. walne zebranie Stowarzyszenia prowadzącego OD – dalej zwane “walne”,
 2. zarząd Stowarzyszenia prowadzącego OD – dalej zwany “zarząd”,
 3. komisja rewizyjna Stowarzyszenia prowadzącego OD – dalej zwana “komisja rewizyjna”,
 4. komisja rozjemcza Stowarzyszenia prowadzącego OD – dalej zwana “komisja rozjemcza”.
  1. Członkami organów samorządu Stowarzyszenia w OD mogą być – na zasadach określonych w statucie - wyłącznie członkowie Stowarzyszenia

§ 13

  1. Ustępujący zarząd oraz komisje rewizyjna i rozjemcza wydają nowo wybranemu zarządowi oraz komisjom rewizyjnej i rozjemczej, posiadane ruchomości i nieruchomości oraz dokumentację i pieczątki Stowarzyszenia w formie protokołu zdawczo–odbiorczego. Ustępujące organy dokonują przekazania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od wygaśnięcia mandatu.
  2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także:
   1. zawieszonych (odwołanych) organów lub ich członków,
   2. organów, w których wygasły mandaty powyżej 50% liczby członków organu ustalonej przez walne.
  3. Zawieszeni (odwołani) członkowie dokonują przekazania osobie wyznaczonej przez organ dokonujący zawieszenia (odwołania).
  4. Niewykonanie przez ustępujące (zawieszone, odwołane) organy Stowarzyszenia lub ich członków obowiązków, określonych w ust. 1, stanowi rażące naruszenie przepisów i stanowi podstawę do podjęcia wyegzekwowania na drodze prawnej zwrotu ruchomości, nieruchomości oraz dokumentacji i pieczątek będących własnością Stowarzyszenia.
  5. Z chwilą wygaśnięcia mandatu członka organu w OD tracą ważność udzielone mu pełnomocnictwa i upoważnienia, w tym także do dysponowania środkami finansowymi znajdującymi się w kasie i na rachunkach bankowych ROD.

ROZDZIAŁ III

Walne zebranie

rodzinnego ogrodu działkowego

§ 14

 1. Najwyższym organem OD jest walne zebranie Stowarzyszenia prowadzącego OD. Prawo uczestniczenia z możliwością głosowania i prawem wyboru na walnym przysługuje wyłącznie członkowi Stowarzyszenia. Działkowcy nie będący członkami Stowarzyszenia prowadzącego ogród mogą uczestniczyć w zebraniu w roli obserwatorów.
 2. Walne mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne walne dzielą się na:

1) sprawozdawczo-wyborcze,

2) sprawozdawcze, odbywane corocznie

 

§ 15

 1. Walne odbywa się do 30 czerwca danego roku.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zarząd zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem - członków Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed terminem walnego. Zawiadomienie może być wysłane członkowi Stowarzyszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zawiadomienie to powinno być również umieszczone na ogrodowych tablicach informacyjnych i stronie internetowej.
 3. Nie później niż do 1 lipca Stowarzyszenie przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia OD. Powyższa informacja zawiera wydatki i wpływy w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie wpłat w podziale na pozycje składające się na wszystkie opłaty ogrodowe. Informacja musi być udostępniona w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez wszystkich działkowców.
 4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nadzwyczajnych walnych.

§ 16

 1. Nadzwyczajne walne, zwołane w trybie i na zasadach określonych statutem i regulaminem, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych członkom Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne walne może być zwołane w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych Stowarzyszenia.

§ 17

W OD mogą odbywać się zebrania działkowców o charakterze porządkowym i informacyjnym w sprawach nie zastrzeżonych dla walnych zebrań Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

     1. Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego

§ 18

Zarząd prowadzi sprawy OD i reprezentuje go na zewnątrz według zasad określonych w statucie. Zarząd wybiera w swoim składzie Prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza, skarbnika.

§ 19

 1. Dla sprawnego wykonywania swoich zadań, zarząd może, w zależności od potrzeb, powoływać i odwoływać spośród działkowców komisje problemowe stałe i doraźne.
 2. Przewodniczącymi komisji są desygnowani przez zarząd jego członkowie,
 3. Zarząd może powołać gospodarza OD. Gospodarzem może być dowolny działkowiec za wyjątkiem następujących osób: członków komisji rewizyjnej, członków komisji rozjemczej, ani członkowie zarządu pełniący odpowiednio funkcje: prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
 4. Sprawy gospodarcze zapewniające funkcjonowanie OD i obsługa techniczna infrastruktury ogrodowej należą do obowiązków gospodarza OD.
 5. Nadzór nad pracą komisji i gospodarzy OD sprawuje zarząd.
 6. § 20

  1. Zarząd obraduje na posiedzeniach i podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków zarządu ustalonej na walnym.
  2. Posiedzenia zarządu odbywają się: co najmniej raz w miesiącu, w okresie od marca do października, i w miarę potrzeb, jednakże przynajmniej raz, w pozostałym okresie.

§ 21

 1. Uchwały zarządu sporządzane są w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
 2. Uchwały bezpośrednio dotyczące działkowca sporządzane są jako odrębne dokumenty dla każdej sprawy; uchwały takie zarząd doręcza zainteresowanemu.

§ 22

1. Zarząd obowiązany jest do gromadzenia i przechowywania środków finansowych OD na koncie bankowym.

2. Zarząd przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe.

3. W uzasadnionych przypadkach skarbnik może osobiście przyjmować od działkowców wpłaty..

4. Skarbnik wydaje wpłacającemu pokwitowanie imienne z wyszczególnieniem daty, tytułu i wysokości wpłaty. Każdy rodzaj opłaty wyodrębnia się na pokwitowaniu. Pokwitowanie wydaje się na drukach, które stanowią dokumenty ścisłego zarachowania.

§ 23

 1. W przypadku nie opłacenia w terminie do 31 maja opłat ogrodowych, składki członkowskiej lub innych opłat na rzecz OD w ustalonym przez walne terminie, zarząd obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.
 2. Nie dokonanie wpłaty za media (prąd, ) wg wskazań pod liczników, w terminach ustalonych przez Walne skutkuje odłączeniem tych mediów i dodatkowym kosztem ponownego uruchomienia w wysokości ustalonej przez Walne .
 3. Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.

3. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Stowarzyszenia albo datę wpłaty u skarbnika.

§ 24

 1. W przypadku opóźnienia wpłaty opłat ogrodowych, składki członkowskiej lub innych opłat na rzecz OD, zarząd wzywa działkowca pisemnie listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej, o ile działkowiec wyraził na to zgodę, do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie.
 2. Zarząd może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
 3. Pisemne wezwanie, o którym mowa w ust.1 doręcza się działkowcowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszty wezwania obciążają działkowca.

§ 25

Zarząd prowadzi ewidencję działek. Ewidencja powinna zawierać dane określone w art. 51 ustawy. Ponadto zarząd obowiązany jest do gromadzenia dokumentów potwierdzających prawo działkowca do działki. Ewidencja prowadzona jest w formie papierowej i pomocniczo może być prowadzona elektronicznie. Ewidencja papierowa przechowywana jest na terenie ogrodu.

§ 26

Zarząd odpowiedzialny jest za właściwe przechowywanie dokumentacji OD, ewidencji działek, działkowców, walnych, posiedzeń zarządu, finansowej i innych ważnych z punktu widzenia interesów działkowców, oraz funkcjonowania OD. Dokumentacja dotycząca prawa do użytkowania działki i ewidencja przechowywana jest dożywotnio, dokumentacja z posiedzeń zarządu, komisji rewizyjnej i rozjemczej przechowywana jest 10 lat.

§ 27

 1. Zarząd obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w OD. W tym celu zarząd przedstawia walnemu propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na terenie OD.
 2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności możliwość monitorowania OD, jego ochrony we własnym zakresie lub przez wykwalifikowany podmiot, budowy urządzeń służących bezpieczeństwu (oświetlenie, łączność), a także współpracę z organami porządkowymi.

§ 28

Zarząd organizuje w OD imprezy kulturalne i integracyjne, a w szczególności dzień działkowca, inicjuje współpracę z domami kultury oraz innymi placówkami i organizacjami o celach społecznych.

 

§ 29

W celu propagowania ruchu ogrodnictwa działkowego wśród dzieci i młodzieży zarząd powinien dążyć do współpracy z placówkami oświatowymi i szkołami, a także domami dziecka i innymi placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci.

 

§ 30

W celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej OD, obowiązek jej prowadzenia należy przekazać osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Obowiązku tego nie można powierzyć członkowi organu w Stowarzyszeniu.

§ 31

Księgowość OD prowadzona jest w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy prawa finansowego i ustawy o rachunkowości.

ROZDZIAŁ V

      1. Działalność kontrolna w rodzinnym ogrodzie działkowym

§ 32

Działalność kontrolną w OD prowadzi komisja rewizyjna.

§ 33

 1. Komisja rewizyjna dokonuje okresowej oceny całokształtu działalności zarządu.
 2. Komisja rewizyjna dokonuje, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, kontroli i oceny działalności zarządu, w tym finansowej.

ROZDZIAŁ VI

      1. Działalność mediacyjna w rodzinnym ogrodzie działkowym

§ 34

 1. Komisja rozjemcza może prowadzić mediacje w sporach pomiędzy działkowcami.
 2. Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi zespół komisji rozjemczej w składzie trzyosobowym.
 3. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje zarząd.
 4. Komisja Rozjemcza Stowarzyszenia. uczestniczy w czynnościach dotyczących konsekwencji wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy dzierżawy działkowej, w czynnościach inwentaryzacji działki przejętej przez zarząd stowarzyszenia oraz w innych sprawach dotyczących spraw problemowych, spornych lub służących rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy stronami.

§ 35

 1. Zawarcie ugody następuje w formie pisemnej. Ugodę podpisują strony i członkowie zespołu mediacyjnego komisji rozjemczej.
 2. Działkowcy, którzy zawarli ugodę, zobowiązani są do jej wykonania i przestrzegania zawartych w niej ustaleń.
 3. Jeżeli jedna ze stron (lub obie) nie wywiązują się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga zarząd stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

Zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego

§ 36

Zagospodarowanie OD oraz budowa podstawowych urządzeń należą do Stowarzyszenia.

§ 37

  1. Podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia OD jest plan zagospodarowania OD.
  2. Plan zagospodarowania OD zatwierdza Walne.
  3. Wniosek o zmianę planu zagospodarowania OD składa zarząd, na podstawie stwierdzonych potrzeb lub wniosku złożonego przez działkowca.
  4. Zmiany w planie zagospodarowania OD dokonuje Walne. Zmiany w planie zagospodarowania OD nie mogą powodować zwiększenia powierzchni działki poza normę określoną w ustawie lub jej zmniejszenia poniżej 500m2.
  5. Ograniczenie zmniejszenia powierzchni działki, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy przypadku zmiany planu zagospodarowania OD w następstwie częściowej likwidacji OD.

§ 38

Plan zagospodarowania OD oparty jest na podkładzie geodezyjnym, określa granice OD, jego podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę OD.

§ 39

1. Infrastrukturę OD stanowią urządzenia, będące własnością Stowarzyszenia, służące do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania OD, a w szczególności:

 1. ogrodzenie zewnętrzne,
 2. aleje i drogi ogrodowe,
 3. miejsca postojowe,
 4. place gospodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe,
 5. dom działkowca,
 6. pasy zieleni ochronnej,
 7. drzewa i krzewy ozdobne oraz pozostała zieleń ogrodowa,
 8. sieć energetyczna,

2. W celu zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania OD, zarząd dąży do wyposażenia OD w niezbędną infrastrukturę.

§ 40

   1. Lokalizacja miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby działkowców, funkcjonalność, wpływ na środowisko naturalne oraz być możliwie najmniej uciążliwa dla działkowców.

§ 41

 1. Wykorzystanie infrastruktury OD do celów innych niż wspólnego użytku działkowców może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych przez Walne.
 2. Budowa i montowanie urządzeń na terenie OD, nie przeznaczonych do funkcjonowania OD lub wspólnego użytku działkowców, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Walnego a.

§ 42

Zarząd zobowiązany jest zapewnić funkcjonalność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).

§ 43

Zarząd odpowiada za zgodne z obowiązującym prawem, w tym prawem miejscowym, gromadzenie i usuwanie odpadów z terenu OD.

§ 44

Nadzór nad zagospodarowaniem OD sprawuje zarząd.

 

ROZDZIAŁ VIII

Zagospodarowanie działki

§ 45

 1. Działka jest integralną częścią OD i powinna być zagospodarowana zgodnie z regulaminem, ustawą i innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania OD i trwale oznakowane.
 3. Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:
 1. altanę,
 2. szklarnię,
 3. tunel foliowy,
 4. okna inspektowe,
 5. studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną,
 6. zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),
 7. pergolę, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe, grill,
 8. piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.

§ 46

 1. Działka powinna być wyposażona w kompostownik.
 2. Kompostownik oraz pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki, lub mniejszej za pisemną zgodą sąsiadów i zarządu.
 3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

§ 47

 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo). Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.
 2. Eksploatacja szamba i wywóz nieczystości musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 48

  1. Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.
  2. Altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2.
  3. Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4 metrów przy innym kształcie dachu.
  4. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.
  5. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry. Dopuszcza się jej zmniejszenie za pisemną zgodą sąsiada od strony którego będzie zmniejszona odległość, jednakże nie może ta odległość być mniejsza niż 1m.
  6. Jeżeli plan zagospodarowania OD określa miejsce usytuowania altany, działkowiec zobowiązany jest do jej wybudowania zgodnie z tym planem.

§ 49

Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki.

§ 50

 1. Zarząd nakazuje działkowcowi wstrzymanie budowy lub rozbudowy altany w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów regulaminu.
 2. Działkowiec zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez zarząd nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany, jeśli naruszenia nie mogą zostać w inny sposób usunięte.
 3. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, zarząd, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
 4. Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.

§ 51

Szklarnia na działce może mieć powierzchnię nie przekraczającą 25 m2 i wysokość do 3 m. Nie może ona posiadać stałych urządzeń grzewczych oraz urządzeń, których funkcjonowanie zanieczyszcza środowisko.

§ 52

Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki i 3 m wysokości z tym, że w razie jednoczesnego posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki.

§ 53

1. Szklarnia i tunel foliowy powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy OD i dróg komunikacyjnych w OD.

2. Zarząd może nakazać rozbiórkę szklarni i tuneli foliowych z powodu nieestetycznego wyglądu lub nieprzestrzegania przy ich stawianiu regulaminu.

§ 54

Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 9 m2.

 

§ 55

  1. Pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących na działce nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 1 metr od granic działki.
  2. W odległości do 2 metrów od granic działki, pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów.

§ 56

 1. Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1,5 metra i powinno być ażurowe.
 2. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

§ 57

1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1,5 metra.

3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1,5 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

§ 58

1. Przy sadzeniu krzewów i drzew owocowych należy dobierać gatunki i odmiany zalecane dla OD.

2. Zaleca się sadzenie drzew słabo rosnących i karłowych.

3. Gatunki i odmiany drzew słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry.

4. Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 metrów.

Wszystkie powyższe odległości mogą zostać zmniejszone do połowy wartości – pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody sąsiada od którego strony będzie dokonane zmniejszenie, a także zarządu.

§ 59

  1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.
  2. Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.
 1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.
 2. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.
 3. W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m, zaleca się ogławianie silnie rosnących drzew liściastych.

§ 60

  1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
  2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
  3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny OD.

§ 61

1. Działkowiec zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce chorób i szkodników roślin.

2. Działkowiec może stosować na działce chemiczne zabiegi ochrony roślin wyłącznie preparatami dopuszczonymi do obrotu.

3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2, może być przeprowadzony tylko w przypadku, gdy możliwym jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i upraw ogrodniczych zarówno na własnej działce, jak i działkach sąsiednich.

4. Przed zastosowaniem środków ochrony roślin działkowiec zobowiązany jest do poinformowania o tym sąsiadów podając nazwę preparatu, okres karencji i datę przeprowadzenia zabiegu.

§ 62

W OD obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 63

Działkowiec zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów.

§ 64

Powierzchnie zielone na działce nie mogą być mniejsze niż 40% powierzchni całkowitej działki. Powierzchnie zbiorników wodnych wliczają się do powierzchni zielonych, a powierzchnie szklarni, tuneli foliowych, inspektów w połowie swojej wielkości.

§ 65

Bezpośredni nadzór nad zgodnym z regulaminem zagospodarowaniem działki, w tym w sprawach dotyczących altany i innych trwałych urządzeń, sprawuje zarząd.

 

ROZDZIAŁ X

     1. Przepisy porządkowe

§ 66

1. Działkowiec obowiązany jest:

 1. dbać o estetyczny wygląd działki i OD,
 2. nie zakłócać spokoju sąsiadom,
 3. utrzymywać w czystości i dobrym stanie technicznym drogi, aleje a także rowy melioracyjne:
  1. na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
  2. na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

  § 67

  W OD zabrania się:

  1. zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,
  2. wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
  3. gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy, a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,
  4. wznoszenia szop, komórek, toalet wolno stojących, klatek itp.,
  5. spalania na terenie OD wszelkich odpadów oraz wypalania traw,
  6. polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie OD,
  7. wprowadzania i trzymania na terenie OD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,
  8. naruszania, zmieniania infrastruktury OD, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym,
  9. sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów na terenach ogólnych OD,
  10. prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.

  § 68

  1. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo wjazdu na teren OD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.
  2. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).
  3. Zarząd jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym ruchowo możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.
  4. Osobą niepełnosprawną ruchowo w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

  § 69

  1. Usunięcie z terenów ogólnych OD lub działki ozdobnych drzew lub krzewów - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Zezwolenie wydawane jest na wniosek:
  1. zarządu – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego ROD,
  2. użytkownika – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu działki.

  § 70

   1. Alejki ogrodowe powinny posiadać nazwy lub numery.
   2. Działka oznaczona jest tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu.

  § 71

  1. Wstęp na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny jest zabroniony.

  2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia lub mienia.

  § 72

  W celu sprawdzenia stanu zagospodarowania działki, odczytu liczników wody i energii elektrycznej, sprawdzenia prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej i wodociągowej, działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez organy Stowarzyszenia.

  § 73

  1. Korzystanie z energii elektrycznej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez walne.
  2. Opłatę za zużytą energię elektryczną uiszcza się według wskazań podlicznika po cenie ustalonej przez zakład energetyczny w terminach wyznaczonych przez zarząd, przyjmując za wartość odniesienie kwotę za 1 kWh z ostatniej faktury posiadanej przez Stowarzyszenie w momencie dokonywania wpłaty przez działkowca. W przypadku dokonywania wpłaty z dużym opóźnieniem, pobierana jest płatność w wysokości najwyższej ceny w roku za który jest należność.
  3. W celu pokrycia kosztów związanych z doprowadzeniem energii do ROD i eksploatacją sieci ogólno ogrodowej, walne uchwala opłatę energetyczną. Opłata energetyczna ustalana jest na podstawie różnicy pomiędzy wskazaniem głównego licznika a sumą wskazań wszystkich pod liczników, powiększoną o 10% a następnie podzieloną przez ilość działek. Wartość opłaty zaokrągla się w górę do pełnych 10 zł.
  4. Stwierdzenie przez zarząd pobierania przez działkowca energii elektrycznej poza licznikiem, uznaje się za kradzież na szkodę rodzinnego ogrodu działkowego.
  5. W przypadku zaległości z opłatą za energię dłuższą niż 2 miesiące zarząd ma prawo wstrzymać dostawę prądu, a za ponowne uruchomienie działkowiec będzie musiał uiścić dodatkową kwotę, ustaloną na Walnym.

  § 74

  1. W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) zarząd może wyrazić zgodę - na wniosek działkowca - na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat.

  2. Odpowiedzialność za skutki opieki ponosi działkowiec, w imieniu którego działał opiekun.

  § 75

  Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w OD.

  § 76

  1. Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu na piśmie zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania i numer telefonu kontaktowego.

  2. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje zarządu związane z prawem do działki.

  3. W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany danych lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

  § 77

  Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu strat spowodowanych przez powódź, pożar, gradobicie, suszę, huragan itp. oraz powstałych na skutek kradzieży i dewastacji.

   

  ROZDZIAŁ XI

  Opłaty i świadczenia

  § 78

  1. Działkowiec uiszcza corocznie opłatę na rzecz ogrodu w wysokości i terminach uchwalonych przez walne.
   1. Opłata na rzecz ogrodu jest uchwalana corocznie przez walne, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tej opłaty oraz termin jej uiszczenia. Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania OD, a w szczególności na zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i czystości, wywozu śmieci oraz bieżącej konserwacji infrastruktury.
   2. Działkowiec – członek stowarzyszenia OD – wpłaca corocznie składkę członkowską .

  § 79

  Uchwałami walnego można zobowiązać działkowca do uiszczania:

  1. wpisowego
  2. opłaty inwestycyjnej - bezzwrotnej
  3. opłaty energetycznej,
  4. opłaty na prowadzoną w OD inwestycję lub remont
  5. ekwiwalentu za nie przepracowane godziny przy prowadzonej w OD inwestycji
  6. kary finansowej za niestosowanie się do uchwał Walnego i Zarządu.

  2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, określają wysokość lub sposób wyliczenia poszczególnego świadczenia oraz termin jego uiszczenia.

  § 80

  Zarząd zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat i świadczeń pieniężnych, określonych w niniejszym rozdziale, w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej i pomocniczo na stronie internetowej OD.

  § 81

  Małżonkowie będący działkowcami, którym wspólnie przysługuje prawo do działki, opłacają jedną opłatę na rzecz ogrodu i inne świadczenia uchwalone przez walne w wymiarze przypadającym na jedną działkę.

   

         1. ROZDZIAŁ XII

  Postanowienia końcowe

  § 82

  Interpretacja postanowień regulaminu należy do Stowarzyszenia prowadzącego ogród.

  § 83

  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.