S T A T U T

STOWARZYSZENIA OGRODU DZIAŁKOWEGO“SŁONECZNA DOLINA”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego “Słoneczna Dolina”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, samorządną, trwałą organizacją społeczną non profit, zrzeszającą osoby fizyczne, którym oddano w dzierżawę działki i grunty wyodrębnione w obszarze działki ewidencyjnej nr 191/1, położonej w mieście Zabłudów,gmina Zabłudów, powiat białostocki, województwo podlaskie, stanowiące własność gminy Zabłudów, dotychczas będące w użytkowaniu i zarządzie Polskiego Związku Działkowców.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 13 grudnia 2013 r o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. nr 0 poz. 40), a w sprawach w niej nieuregulowanych, ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z póź. zm.).
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.
 4. Stowarzyszenie powołane jest wyłącznie w celu prowadzenia i zakładania rodzinnych ogrodów działkowych

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zabłudów gmina Zabłudów powiat białostocki, województwo podlaskie.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Organami Stowarzyszenia są: walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznaczenia (logo), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

Przepisami.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji społecznych o podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji celów statutowych. Dochody z takiej działalności nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.
 3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw lub zlecać zadania innym podmiotom oraz stałe odpłatne zadania członkom Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki ich realizacji

§ 7

 1. Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
  1. zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;
  2. poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
  3. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
  4. integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
  5. integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
  6. przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
  7. ochrona środowiska i przyrody;
  8. oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
  9. kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
  10. tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.
 1. Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy:
 2. 1) propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie,

  2) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego,

  3) prowadzenie i zagospodarowywanie terenu ogrodu działkowego,

  4) wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,

  5) organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowywaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych,

  6) propagowanie wiedzy ogrodniczej, poprzez organizowanie szkoleń,

  7) prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz członków Stowarzyszenia ich rodzin oraz społeczności lokalnych,

  8) współpraca z samorządem terytorialnym, administracją rządową, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie realizacji swoich celów,

  9) podejmowanie innej działalności, zmierzającej do stałego rozwoju Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi także działalność społeczną o charakterze socjalnym, charytatywnym, rekreacyjnym, edukacyjnym i wychowawczym na rzecz członków Stowarzyszenia, ich rodzin oraz lokalnej społeczności.
 4. Dla usprawnienia działań organizacyjnych Stowarzyszenie wprowadza niezbędne regulaminy i przepisy porządkowe.
 5. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję działek. Ewidencja prowadzona jest w formie papierowej, pomocniczo może być prowadzona w formie elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków. Ewidencja zawiera w szczególności następujące dane:

1) numer porządkowy działki,

2) powierzchnię działki,

3) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby, lub osób, którym przysługuje tytuł prawny do działki,

4) rodzaj tytułu prawnego wraz z datą jego wystawienia i numerem porządkowym,

5) numer telefonu kontaktowego.

ROZDZIAŁ III

Nabycie i utrata członkostwa

§ 8

 1. Wyróżnia się członkostwo zwyczajne i wspierające.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, użytkująca działkę ogrodniczą w Ogrodzie “Słoneczna Dolina”. Członkiem zwyczajnym może być również współmałżonek działkowca.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która wspiera Stowarzyszenie w realizacji jego celów poprzez różne formy działania.
 4. Członkiem wspierającym może być również pełnoletnie dziecko lub inny członek najbliższej rodziny działkowca.

§ 9

 1. Podstawą nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu jest złożenie przez osobę zainteresowaną deklaracji członkowskiej oraz podjęcie przez zarząd uchwały o wyrażeniu zgody na przyjęcie w poczet członków.
 2. Zarząd może odmówić zgody na członkostwo w Stowarzyszeniu, w przypadku gdy zainteresowany:
 3. 1) postępuje w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu ogrodu oraz celami Stowarzyszenia;

  2) nie wywiązuje się z obowiązków płatniczych związanych z użytkowaniem działki lub pokrywaniem kosztów wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie ogrodu.

 4. Uchwała zarządu powinna być podjęta w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. Uchwała zawierająca odmowę zgody na nabycie członkostwa wymaga uzasadnienia. Zarząd niezwłocznie doręcza uchwałę zainteresowanemu. Uchwała zarządu o wyrażeniu zgody na nabycie członkostwa jest podstawą wpisu na listę członków.
 5. Za dzień nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu uważa się dzień podjęcia przez zarząd uchwały o wyrażeniu w tej sprawie zgody, z zastrzeżeniem ust. 7.
 6. Od uchwały zarządu w sprawie odmowy wyrażenia zgody na nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do komisji rozjemczej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały zarządu w tej sprawie.
 7. W terminie 30 dni od otrzymania odwołania komisja rozjemcza podejmuje uchwałę o utrzymaniu w mocy albo uchyleniu uchwały zarządu, o czym zawiadamia zarząd i odwołującego się. Uchwały komisji rozjemczej wymagają uzasadnienia.
 8. Uchwała zarządu odmawiająca zgody na członkostwo podlega wykonaniu po upływie 14 – dniowego terminu do wniesienia odwołania, a w przypadku wniesienia odwołania – po podjęciu przez komisję rozjemczą decyzji o zgodzie lub odmowie zgody na członkostwo.
 9. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia działkowca w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 nr 0 poz. 40) będącego użytkownikiem działki w tym ROD.

§ 10

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje:
  1. w związku ze złożeniem wniosku członka o wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia,
  2. w przypadku podjęcia przez zarząd uchwały o utracie członkostwa w Stowarzyszeniu w związku z niewypełnianiem przez członka jego obowiązków statutowych.
 2. Przed podjęciem uchwały o utracie członkostwa w Stowarzyszeniu zarząd wzywa członka do wypełnienia obowiązków, w szczególności do usunięcia w wyznaczonym terminie uchybień. W razie bezskutecznego upływu terminu zarząd zawiadamia członka o terminie posiedzenia zarządu, na którym jego sprawa ma być rozpatrywana oraz umożliwia mu złożenie wyjaśnień. Brak stawiennictwa członka na posiedzeniu zarządu nie wstrzymuje podjęcia uchwały. Uchwała zarządu wymaga uzasadnienia. Uchwałę niezwłocznie doręcza się członkowi. Uchwała zarządu jest podstawą do wykreślenia członka z listy członków.
 3. Od uchwały zarządu członkowi przysługuje odwołanie do komisji rozjemczej, złożone w terminie 14 dni od jej doręczenia. § 9 ust. 4, 6 i 7 statutu stosuje się odpowiednio.

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa:

 1. w razie śmierci członka,
 2. w razie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 12

Do nabycia, utraty i wygaśnięcia członkostwa w odniesieniu do członków wspierających przepisy § 9, 10 i 11 statutu stosuje się odpowiednio, przy czym fakt zainteresowania uzyskaniem statusu członka wspierającego należy uwidocznić w deklaracji członkowskiej.

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki członków zwyczajnych i członków wspierających

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

  1. uczestniczyć z prawem głosu w walnych zebraniach,
  2. wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia,
  3. występować z wnioskami i postulatami do organów Stowarzyszenia,
  4. zwracać się do organów Stowarzyszenia o ochronę swoich interesów w zakresie członkostwa w Stowarzyszeniu,
  5. być obecnym, zabierać głos i składać wyjaśnienia na posiedzeniach zarządu i komisji rozjemczej w części dotyczącej podejmowania decyzji w jego sprawie,
  6. korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych statutem, regulaminami i uchwałami organów Stowarzyszenia,
  7. dostępu do ewidencji dotyczącej jego działki i aktualizować zawarte w niej dane.

§14

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest:
  1. realizować cele i zadania Stowarzyszenia,
  2. przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia oraz zasad współżycia społecznego,
  3. uiszczać w terminie składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez walne zebranie, a w przypadku zwłoki – również obowiązujące odsetki ustawowe,
  4. otaczać opieką mienie Stowarzyszenia,
  5. szanować mienie innych członków,
  6. informować osoby wprowadzone przez siebie na teren ogrodu o zasadach korzystania z ogrodu i odpowiadać za zachowanie się tych osób,
  7. zwracać uwagę innym członkom oraz osobom trzecim w przypadku zachowywania się przez nich w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub w inny sposób szkodliwy z punktu widzenia celu realizowanego przez Stowarzyszenie,
  8. zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące informacji zawartych w ewidencji ogrodowej.
 2. Członek nie ma prawa prowadzić przy wykorzystaniu działki jakiejkolwiek innej działalności niezgodnej z celem i zadaniami Stowarzyszenia.
 3. Członek ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez niego szkody na terenie ogrodu lub w majątku Stowarzyszenia.

§ 15

 1. W przypadku naruszenia obowiązków członka stowarzyszenia zarząd może nałożyć na niego karę porządkową.
 2. Karami porządkowymi są
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. nagana z ostrzeżeniem.
 1. Rodzaj kary porządkowej zależy od stopnia przewinienia.
 2. Przed zastosowaniem kary porządkowej zarząd wzywa pisemnie członka do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych uchybień.
 3. Nałożenie kary porządkowej następuje w drodze uchwały zarządu z uzasadnieniem. Uchwałę doręcza się niezwłocznie członkowi.
 4. Przed podjęciem uchwały o nałożeniu kary porządkowej zarząd obowiązany jest zawiadomić członka z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem o terminie posiedzenia zarządu, na którym ma być rozpatrywana jego sprawa oraz umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Niestawiennictwo członka prawidłowo powiadomionego nie wstrzymuje podjęcia uchwały.
 5. Od uchwały zarządu o nałożeniu kary porządkowej członkowi przysługuje odwołanie do komisji rozjemczej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały zarządu. § 9 ust. 6 i 7 statutu stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku wyrządzenia przez członka szkody materialnej na terenie ogrodu lub w majątku Stowarzyszenia, wielkość szkody i zakres odpowiedzialności członka oraz termin wniesienia rekompensaty finansowej lub naprawy szkody w inny sposób, określa zarząd podejmując w tej sprawie uchwałę. Formę i tryb postępowania odwoławczego, określone w ust. 3,4,5,6,7 stosuje się odpowiednio.

§ 16

Członek wspierający ma prawo głosu na walnych zebraniach, lecz nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.

§ 17

Członek wspierający jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
 2. godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
 3. działania w interesie Stowarzyszenia i jego członków,
 4. wywiązywania się z zadeklarowanej formy wsparcia i terminowego uiszczania zadeklarowanej pomocy finansowej lub rzeczowej w każdym roku członkostwa, przy czym minimalna roczna pomoc finansowa lub rzeczowa nie może być mniejsza od składki członkowskiej ustalanej przez walne zebranie Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

Organy Stowarzyszenia

§ 18

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest walne zebranie. W sprawach, w których statut nie przewiduje właściwości innych organów Stowarzyszenia, kompetencje należą do walnego zebrania.

§ 19

  1. Zarząd Stowarzyszenia, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza stanowią organy, których członków wybiera się w wyborach powszechnych, bezpośrednich, przeprowadzonych w głosowaniu tajnym. Dopuszczalne jest głosowanie jawne za zgodą wszystkich uczestników walnego zebrania. Za wybrane uważa się osoby, które uzyskały największą ilość głosów. Tryb przeprowadzenia wyborów określa uchwała walnego zebrania.
  2. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia przysługuje każdemu członkowi posiadającemu pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Każdy członek korzystający z czynnego i biernego prawa wyborczego ma jeden głos.
  4. Bezpośrednio po zakończeniu walnego zebrania, na którym przeprowadzono wybory członków do organów Stowarzyszenia, ich członkowie wybierają ze swego grona:

1) w zarządzie – prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i trzech członków,

2) w komisji rewizyjnej – przewodniczącego, sekretarza i członka,

3) w komisji rozjemczej – przewodniczącego, sekretarza i członka.

§ 20

  1. Członek organu Stowarzyszenia może być w każdym czasie odwołany przez walne zebranie. Walne zebranie dokonuje odwołania na wniosek organu Stowarzyszenia albo na wniosek co najmniej 1/5 członków.
  2. Członek organu Stowarzyszenia, wobec którego zgłoszono wniosek o odwołanie, do czasu odbycia walnego zebrania jest zawieszony w obowiązkach i uprawnieniach.

§ 21

 1. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Mandat członka organu wygasa z dniem:
  1. odbycia walnego zebrania zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok sprawozdawczy kadencji,
  2. odwołania z pełnionych funkcji,
  3. rezygnacji z funkcji złożone zarządowi,
  4. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
  5. wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu,
  6. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
 1. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków organu z wyboru dokonuje się wyborów uzupełniających. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio § 19 Statutu.
 2. Do czasu wyborów uzupełniających organ Stowarzyszenia, w celu realizacji zadań statutowych, może dokooptować do swego składu nowych członków organu w liczbie do wielkości 1/3 składu.
 3. Nie można być członkiem więcej niż jednego organu z wyboru Stowarzyszenia.
 4. W skład organów Stowarzyszenia, pochodzących z wyborów, nie mogą wchodzić członkowie będący dla siebie krewnymi, małżonkami albo pozostający w stosunku przysposobienia.
 5. § 22

  1. Członek organu Stowarzyszenia wykonuje swoją funkcję osobiście, z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, statutem, regulaminami i uchwałami Stowarzyszenia.
  2. Członek organu z wyboru odpowiada wobec Stowarzyszenia za działania niezgodne z prawem, statutem, regulaminami i uchwałami organów Stowarzyszenia oraz za zaniechania związane z pełnioną funkcją.

§ 23

 1. Decyzje organów Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał, w głosowaniu jawnym lub tajnym i wymagają formy pisemnej. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego członka organu Stowarzyszenia lub członka Stowarzyszenia.
 2. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków organu, chyba, że przepisy statutu stanowią inaczej.
 3. Uchwały organów Stowarzyszenia niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami statutu, regulaminów i uchwałami walnych zebrań są nieważne.
 4. Uchwały podjęte zgodnie z prawem obowiązują wszystkich członków, a w sprawach dotyczących zarządzania wspólnotą ogrodową są obowiązujące także dla użytkowników działek, którzy nie są członkami Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Pisma kierowane do członków zwyczajnych i członków wspierających, a także użytkowników działek nie będących członkami Stowarzyszenia, doręczane są listem poleconym lub za pokwitowaniem odbioru.
 2. W sprawach spornych, wykraczających poza kompetencje organów Stowarzyszenia, stosuje się obowiązujący stan prawny i rozstrzygnięcia w postępowaniu przed sądami powszechnymi.

Walne zebranie

§ 25

 1. Wyróżnia się walne zebrania: zwyczajne sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze oraz nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne sprawozdawcze walne zebranie odbywa się nie później niż do 1 lipca, następującego po roku sprawozdawczym, kończącym się 31 grudnia.
 3. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane w każdym czasie.

§ 26

 1. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zebrania sprawozdawczego jest:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania gospodarczego zarządu za rok sprawozdawczy,
  2. rozpatrzenie i zaakceptowanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności w roku sprawozdawczym,
  3. rozpatrzenie i zaakceptowanie sprawozdania komisji rozjemczej z działalności w roku sprawozdawczym,
  4. dokonanie oceny działalności zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej za rok sprawozdawczy i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ich członkom absolutorium z pełnionych przez nich funkcji,
  5. uchwalenie planu gospodarczego na kolejny rok sprawozdawczy,
  6. ustalenie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz ogrodu w kolejnym roku sprawozdawczym,
  7. podejmowanie uchwał w niezbędnym zakresie dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia i wspólnoty ogrodowej,
  8. uzupełnianie składu organów z wyboru.
 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego jest, poza kompetencjami wyszczególnianymi w ust.1, wybór członków organu Stowarzyszenia.
 3. Przedmiotem obrad zebrań nadzwyczajnych są sprawy zgłoszone przez wnioskujący organ Stowarzyszenia lub przez 1/5 członków.
 4. Walne zebranie uchwala regulamin Ogrodu. Zmiany w regulaminie dokonywane mogą być na wniosek: zarządu, komisji rewizyjnej lub 10 ℅ działkowców.

§ 27

 1. Walne zebranie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, a także na żądanie każdego z organów Stowarzyszenia lub co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków.
 2. W przypadku, gdy zarząd nie zwoła walnego zebrania w terminie określonym w § 25 ust. 2 statutu lub w terminie 2 tygodni od dnia złożenia żądania przez organ Stowarzyszenia lub 1/5 członków, prawo i obowiązek zwołania walnego zebrania przysługuje komisji rewizyjnej.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad walnego zebrania zarząd zawiadamia listownie co najmniej 14 dni przed jego terminem.

§ 28

 1. Walne zebranie zwołuje się w siedzibie Stowarzyszenia lub innym ustalonym miejscu.
 2. Walne zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia.
 3. W przypadku zgromadzenia na walnym zebraniu mniej niż połowy członków Stowarzyszenia może ono odbyć się w drugim terminie, po upływie co najmniej 30 minut po godzinie podanej w pierwszym terminie, jeżeli w zawiadomieniu podano taką możliwość i pouczono członków Stowarzyszenia, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków.
 4. Walne zebranie otwiera prezes zarządu Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności wiceprezes, lub inna osoba wyznaczona przez prezesa. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zebraniu wybiera się przewodniczącego, oraz sekretarza zebrania. Przewodniczący przeprowadza zebranie zgodnie z uchwalonym porządkiem i regulaminem.
 5. Z przebiegu walnego zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący oraz sekretarz zebrania. Do protokołu dołącza się uchwały i listę obecności uczestników walnego zebrania.

§ 29

 1. Członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w walnym zebraniu osobiście lub przez pisemnie ustanowionego pełnomocnika.
 2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

Zarząd

§ 30

 1. Zarząd składa się z siedmiu członków Stowarzyszenia, którzy są wybierani przez walne zebranie członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz we wszystkich sprawach.

§ 31

Do kompetencji zarządu należą w szczególności następujące działania:

 1. Przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia nowych członków.
 2. Przydział działek, na zasadach określonych w § 38.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z organami administracji publicznej w sprawach administracyjnych, podatkowych, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi.
 4. Zawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi, związanych z bieżącym działaniem Stowarzyszenia.
 5. Prowadzenie ewidencji działek w formie papierowej i pomocniczo elektronicznej.
 6. Przygotowanie na walne zebrania dokumentacji potrzebnej do jego przeprowadzenia, a w szczególności:
  1. planu gospodarczego,
  2. sprawozdania ze swojej działalności,
  3. planu remontów i inwestycji,
  4. planowanych wysokości opłat ogrodowych,
  5. sprawozdania z wydatkowania środków uzyskanych z wpłat od działkowców, a także z innych źródeł.

§ 32

 1. Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań o charakterze majątkowym w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie prezesa łącznie z innym członkiem zarządu lub wiceprezesa z dwoma członkami zarządu.
 2. Do zaciągania zobowiązań o wysokości do 1 tysiąca zł wystarczy działanie samodzielne prezesa lub innego upoważnionego przez niego członka zarządu.
 3. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym prawem, statutem, regulaminami oraz uchwałami walnych zebrań i innych organów Stowarzyszenia realizując cel i zadania Stowarzyszenia oraz stojąc na straży jego interesu. W szczególności zarząd realizuje roczne plany gospodarcze oraz inne uchwały walnego zebrania wyznaczające zarządowi zadania do wykonania.
 4. Zarząd dokonuje wydatków oraz zaciąga zobowiązania o charakterze finansowym i majątkowym wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym uchwałami walnych zebrań.

§ 33

 1. Na wniosek komisji rewizyjnej członek zarządu może być zawieszony w wykonywaniu swojej funkcji na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
 2. Uchwałę o zawieszeniu podejmuje komisja rewizyjna. Uchwała wymaga uzasadnienia.
 3. W przypadku podjęcia uchwały o zawieszeniu członka zarządu, komisja rewizyjna może zwołać walne zebranie i umieścić w jego porządku obrad sprawę odwołania zawieszonego członka z jego funkcji.

§ 34

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach odbywanych zgodnie z ustalonym terminarzem, na posiedzeniach zwoływanych przez prezesa zarządu z jego inicjatywy, a także na posiedzeniach zwoływanych na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zarządu lub na żądanie komisji rewizyjnej.
 2. Obradom przewodniczy prezes zarządu.
 3. Uchwały podpisują członkowie zarządu, którzy brali udział w głosowaniu.

§ 35

 1. Pracą zarządu kieruje prezes. W zastępstwie prezesa działa wiceprezes.
 2. Zarząd przedstawia regulamin pracy zarządu, który określa w szczególności wewnętrzny podział zadań pomiędzy członków zarządu, tryb zwoływania i odbywania posiedzeń, zasady przechowywania dokumentacji. Regulamin zarządu wymaga zatwierdzenia przez walne zebranie.

Komisja Rewizyjna

§ 36

 1. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia, którzy są wybierani przez walne zebranie członków stowarzyszenia.
 2. Komisja rewizyjna sprawuje stały nadzór nad Stowarzyszeniem we wszystkich dziedzinach jego działalności. Do zakresu jej działania zalicza się w szczególności:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. ocena pracy zarządu,
  3. występowanie do zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  4. zgłaszanie zarządowi umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał zarządu sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub organami Stowarzyszenia,
  5. wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w przypadku ich bezczynności lub nadużyć,
  6. prawo do żądania zwołania posiedzenia zarządu albo zwoływania nadzwyczajnego walnego zebrania w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości lub niewywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków,
  7. wykonanie badania sprawozdań zarządu i przedstawienie wyników tego badania walnemu zebraniu,
  8. przedstawienie walnemu zebraniu sprawozdania ze swojej działalności w roku sprawozdawczym.
 1. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku sprawozdawczym.
 2. Komisja rewizyjna przedstawia regulamin własnego działania, w którym określa w szczególności, tryb zwoływania i odbywania posiedzeń oraz zasady przechowywania dokumentacji. Regulamin komisji rewizyjnej wymaga zatwierdzenia przez walne zebranie.

Komisja rozjemcza

§ 37

 1. Komisja rozjemcza składa się z trzech członków Stowarzyszenia, którzy są wybierani przez walne zebranie członków Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji komisji rozjemczej należy w szczególności rozpoznawanie odwołań członków od uchwał zarządu w sprawach:
  1. nabycia lub utraty członkostwa,
  2. nałożenia kar porządkowych i postępowań określonych w § 15 ust. 8 statutu.

 3. Odwołanie rozpoznawane jest przez zespół orzekający w składzie trzech członków komisji, w tym przewodniczącego komisji. Skład zespołu jest wyznaczany przez przewodniczącego.
 4. Orzeczenia są ważne, jeżeli zostały podjęte większością głosów zespołu orzekającego.
 5. Od orzeczeń komisji rozjemczej przysługuje odwołanie do walnego zebrania.
 6. Komisja rozjemcza może przeprowadzać także postępowania mediacyjne i rozstrzygające w sporach pomiędzy członkami wspólnoty ogrodowej.
 7. Komisja rozjemcza przedstawia regulamin postępowania odwoławczego i mediacyjnego, w którym określa w szczególności zasady wyznaczania zespołów orzekających, szczegółowy tryb postępowania oraz zasady przechowywania dokumentacji. Regulamin postępowania odwoławczego i mediacyjnego wymaga zatwierdzenia przez walne zebranie.

ROZDZIAŁ VI

Ustanawianie prawa do działki

§ 38

 1. Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej.
 2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do
 3. działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do

  więcej niż jednej działki.

 4. Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje Stowarzyszenia i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę.
 5. Przez umowę dzierżawy działkowej Stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe.
 6. Umowa, o której mowa w ust. 1, może określać wysokość czynszu, albo sposób ustalenia wysokości czynszu oraz termin jego płatności, wyłącznie w przypadku, gdy stowarzyszenie ogrodowe jest zobowiązane do
 7. uiszczania na rzecz właściciela gruntu opłat z tytułu użytkowania albo użytkowania wieczystego

  nieruchomości zajmowanej przez Stowarzyszenie,

 8. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 39

 1. Stowarzyszenie może oddać działkę w bezpłatne użytkowanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej.
 2. Decyzję o przyznaniu w użytkowanie działki instytucjom wymienionym w ust. 1 podejmuje walne zebranie.
 3. Instytucje wymienione w ust. 1 muszą posiadać w swoich statutach cele wymienione w § 7 niniejszego statutu.
 4. Działka jest przydzielana na określony czas, nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 5 lat.
 5. Instytucje wymienione w ust. 1 zobowiązane są przestrzegać regulaminu Stowarzyszenia i innych przepisów porządkowych przez nie ustanowionych.
 6. Instytucje, którym przyznano działkę muszą składać coroczne (do 1 lipca) sprawozdania z działalności prowadzonej na działce. Walne zebranie weryfikuje czy wypełniają one zadania przed nimi postawione.
 7. Jeżeli instytucja, której przydzielono działkę narusza przepisy niniejszego statutu, regulaminu, lub innych przepisów prawa, Stowarzyszenie wzywa ją do poprawienia swojego działania w ciągu 14 dni. Jeżeli powyższe nie skutkuje Stowarzyszenie wypowiada umowę z 30 dniowym terminem wypowiedzenia.
 8. Instytucje wymienione w ust. 1 nie mogą bez zgody Stowarzyszenia udostępnić działki innemu podmiotowi.

§ 40

 1. Prawo do działki wygasa z chwilą:
  1. rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo terminu wypowiedzenia,
  2. śmierci działkowca,
  3. likwidacji ogrodu, lub jego części, na której znajduje się działka,
  4. wypowiedzenia umowy dzierżawy przez Stowarzyszenie, z powodu rażącego naruszenia przepisów ustawy o ogrodach działkowych, lub regulaminu, lub innych przepisów porządkowych określonych przez Stowarzyszenie.
 2. Wypowiedzenie dokonuje się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie musi zawierać uzasadnienie.
 3. Działkowiec może wytoczyć powództwo o uznanie wypowiedzenia za bezzasadne na zasadach określonych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 poz. 40).

Majątek i fundusze

§ 41

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego w wysokości ustalonej przez walne zebranie, oraz darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej i innych źródeł.
 2. Majątek Stowarzyszenia stanowią, w szczególności środki finansowe i prawa majątkowe, pochodzące lub nabyte ze źródeł, o których mowa w ust. 1.
 3. Wszelkie nadwyżki finansowe przeznaczane są na działalność statutową.

§ 42

Funduszami Stowarzyszenia są:

 1. fundusz statutowy,
 2. fundusz rozwoju.

§ 43

 1. Fundusz statutowy tworzony jest:
  1. ze składek członkowskich i wpisowego,
  2. z darowizn, zapisów, dochodów ofiarności publicznej,
  3. dochodów z majątku stowarzyszenia,
  4. z opłat ogrodowych,
  5. z innych źródeł.
 2. Fundusz statutowy przeznaczony jest na bieżącą działalność Stowarzyszenia, w tym na utrzymanie jego organów.
 3. Fundusz rozwoju tworzony jest z wpłat działkowców, także innych źródeł, których wysokość, termin i cel przeznaczenia określa uchwała walnego zebrania.
 4. Fundusz rozwoju może być przeznaczony wyłącznie na:
   1. modernizację i remonty urządzeń w ogrodzie, służących zaspokajaniu potrzeb działkowców,
   2. nowe inwestycje w ogrodzie.
 5. Rodzaj, termin i wartość wydatków dokonywanych z funduszu rozwoju określa uchwała walnego zebrania.

§ 44

 1. Wszyscy działkowcy użytkujący działkę w ogrodzie zarządzanym przez Stowarzyszenie są zobowiązani do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia w częściach przypadających na ich działkę, poprzez uiszczanie opłaty ogrodowej.
 2. Opłaty ogrodowe składają się z następujących części składowych:
  1. wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
  2. opłaty za dostawę energii elektrycznej w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
  3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,
  4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  5. wydatki związane z zarządzaniem Stowarzyszenia.
 1. Wysokość opłat ogrodowych ustala walne zebranie Stowarzyszenia.
 2. O wysokości opłat i terminach ich wnoszenia Stowarzyszenie informuje wszystkich działkowców poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 14 dni przed terminem ich wnoszenia.
 3. W terminie 2 miesięcy od dnia wywieszenia informacji o wysokości opłat, działkowiec ma prawo zakwestionować zmianę wysokości opłat. Do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu kończącego postępowanie w tej sprawie, działkowiec obowiązany jest wnosić opłaty w dotychczasowej wysokości.

 

§ 45

 1. Zarząd opracowuje projekt planu gospodarczego na dany rok, który obejmuje plan wydatków na bieżącą działalność Stowarzyszenia, pokrywanych z funduszu statutowego. Plan gospodarczy może również zawierać plan wydatków na modernizację, remonty i inwestycje w ogrodzie, pokrywanych z funduszu rozwoju.
 2. Plan gospodarczy uchwala walne zebranie. Do czasu uchwalenia planu gospodarczego przez walne zebranie, zarząd dokonuje wydatków na podstawie jego projektu.
 3. Wydatkowanie środków z funduszu rozwoju dozwolone jest wyłącznie na podstawie uchwały walnego zebrania.

§ 46

 1. Gromadzenie i przechowywanie środków finansowych Stowarzyszenia odbywa się na koncie bankowym.
 2. Opłaty ogrodowe, wpisowe i składki członkowskie uiszczane są na konto bankowe lub do księgowej.
 3. W przypadku niedokonania przez członka wpłaty w wymaganym terminie, zarząd obowiązany jest do naliczenia odsetek za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

ROZDZIAŁ VII

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 47

 1. Podstawą podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia stanowią w szczególności przyczyny określone przepisami prawa oraz niemożność realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie większością 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków. W uchwale o rozwiązaniu należy obligatoryjnie wskazać likwidatorów.
 3. Likwidatorzy przeprowadzają czynności likwidacyjne zmierzające do zakończenia działalności i bytu prawnego Stowarzyszenia, w szczególności likwidatorzy kończą bieżące sprawy Stowarzyszenia, ściągają wierzytelności, wypełniają zobowiązania i upłynniają majątek Stowarzyszenia.
 4. Likwidatorzy przedkładają do zatwierdzenia walnemu zebraniu sprawozdanie z czynności likwidacyjnych, w którym przedstawiają również propozycję podziału majątku pozostałego po zakończeniu czynności likwidacyjnych.
 5. Po zatwierdzeniu sprawozdania z czynności likwidacyjnych, likwidatorzy składają wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

 

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana statutu i postanowienia końcowe

§ 48

Zmiany statutu albo uchwalanie nowego statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały walnego zebrania, podjętej większością 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków.

 

§ 49

Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do KRS.