UMOWA PRZENIESIENIA PRAW DO DZIAŁKI

 

zawarta dnia...................................... (zwana dalej “umową”)

pomiędzy:....................................................................................... zamieszkałym w …....................................................................PESEL........................ legitymującym się dowodem osobistym seria ….........................................wydanym przez …...................................zwanym dalej “Zbywcą”

a...................................................................................................... zamieszkałym w ….....................................................................PESEL.........................legitymującym się dowodem osobistym seria …........................................ wydanym przez ….........................................zwanym dalej “Nabywcą”

§ 1

 1. Zbywca oświadcza, że:

- nie zalega z opłatami ogrodowymi wobec OD Słoneczna Dolina w Zabłudowie.

 1. Nabywca oświadcza, że:

- nie przysługuje mu prawo do innej działki, niż określona w ust. 1, położonej w jakimkolwiek rodzinnym ogrodzie działkowym;

 

§ 2

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa do działki zgodnie z art. 41 ustawy, a także określenie warunków zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty.
 2. Niniejsza umowa określa również prawa i obowiązki, które Zbywca przenosi na rzecz Nabywcy.

§ 3

 1. Zbywca przenosi na rzecz Nabywcy prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki oraz własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów.
 2. Z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, o których mowa w ust. 1, Nabywca zapłaci na rzecz Zbywcy wynagrodzenie w wysokości …....................................... zł (słownie: ….................................................................).
 3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 4

 1. Skuteczność przeniesienia praw do działki wynikającego z niniejszej umowy zależy od zatwierdzenia przez Zarząd Ogrodu Działkowego Słoneczna Dolina w Zabłudowie na zasadach określonych w art. 41 ustawy.
 2. Nabywca zobowiązuje się, że w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy, złoży do Zarządu OD Słoneczna Dolina w Zabłudowie pisemny wniosek o zatwierdzenie przeniesienie praw do działki. Do tego wniosku Nabywca załączy jeden egzemplarz zawartej umowy.
 3. W przypadku odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, Zbywca zobowiązuje się zwrócić otrzymane wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2, w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego oświadczenia Zarządu OD Słoneczna Dolina o odmowie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki.

§ 5

 1. Z chwilą zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki, Nabywca wstępuje w prawa i obowiązki Zbywcy w zakresie ustanowionego tytułu prawnego do działki, zastępując Zbywcę jako strona umowy dzierżawy działkowej wiążącej jego z Ogrodem Działkowym Słoneczna Dolina w Zabłudowie, zwanym dalej “OD”.
 2. Jako strona umowy dzierżawy działkowej, o której mowa w ust. 1, Nabywca stanie się działkowcem w rozumieniu ustawy i będzie uprawniony, na czas nieoznaczony, do używania działki i pobierania z niej pożytków oraz będzie zobowiązany używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu ogrodu działkowego oraz uiszczać opłaty ogrodowe.

 

§ 6

 1. Jako działkowiec Nabywca będzie mógł zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem.
 2. Na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza powierzchnię określoną w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
 3. Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, będzie stanowić podstawę do wypowiedzenia przez OD - w trybie § 9 - umowy dzierżawy działkowej, o której mowa w § 5 ust. 1.

 

§ 7

Jako działkowiec Nabywca będzie w szczególności obowiązany:

 1. utrzymywać działkę w należytym stanie,
 2. przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie,
 3. ponosić wydatki związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe,
 4. korzystać z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych działkowców
 5. przestrzegać zakazu zamieszkiwania, prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej na terenie działki
 6. nie oddawać działki w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

§ 8

Jako działkowiec Nabywca będzie obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Ogrodu Działkowego Słoneczna Dolina w Zabłudowie w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut i Regulamin OD.

§ 9

 1. Jako działkowiec Nabywca będzie mógł w każdym czasie wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, o której mowa w § 5 ust. 1, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli nie osiągnie porozumienia z OD co do warunków i terminu rozwiązania tej umowy.
 2. OD będzie mógł wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, o której mowa w § 5 ust. 1, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Nabywca jako działkowiec:
 3. 1) pomimo pisemnego upomnienia będzie korzystał z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczył infrastrukturę ogrodową albo wykraczał w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub

  2) będzie w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz OD za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia tej umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

  3) odda działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

 4. Wypowiedzenia dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie złożone przez OD musi określać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.
 5. Umowa dzierżawy działkowej, o której mowa w § 5 ust. 1, może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

§ 10

 1. Zawarcie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, a w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty poświadczenia podpisów przez notariusza, pokrywa nabywca.
 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy, o której mowa w ust. 1, pod rygorem nieważności.
 5. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla miejsca położenia działki.
 6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Nabywcy, Zbywcy oraz OD.

Niniejsza umowa została odczytana, przyjęta i podpisana.

ZBYWCA

NABYWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

(UWAGA: podpisy muszą być złożone w obecności notariusza i poświadczone przez niego!)