Ogród Działkowy “Słoneczna Dolina”

w Zabłudowie

............................................................

wnioskodawca

 

 

WNIOSEK

o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki

Ja niżej podpisany/a wnioskuję o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki wynikającego z umowy zawartej w dniu ………….………. pomiędzy mną a ……………………………………………………………… w stosunku do działki nr ……… w Ogrodzie Działkowym “Słoneczna Dolina” w Zabłudowie.

Wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty zostało uzgodnione pomiędzy stronami w wysokości..............zł

(słownie ....................................................)

Do wniosku załączam jeden egzemplarz zawartej umowy.

 

……………………………….………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)