W sierpniu br. wprowadzono nowe przepisy dotyczące wycinania drzew, opierają się one na ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). Zmiany przemawiają na korzyść właścicieli działek. Co dokładnie się zmieniło i jakie drzewa według nowych przepisów można wyciąć bez zezwolenia?

Aktualnie po wprowadzonych zmianach bez zezwolenia można wyciąć drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza:

35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. Bez zezwolenia można usuwać także krzewy w ogrodach przydomowych.

Bez zezwolenia można usuwać krzewy, które mają mniej niż 10 lat, drzewa i krzewy owocowe a także drzewa i krzewy złamane lub wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy. Jednak w takich przypadkach muszą one zostać poddane oględzinom.

 

Dla ułatwienia procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew zweryfikowano zakres wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia. Mianowicie zniesiono obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością na rzecz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Rozwiązano również zagadnienia niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew czyli ogławiania (pozbawiania drzew koron), które niszczy drzewa. Dopuszcza się ogławianie do 30% korony drzewa. Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a usunięcie powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty. Ogławianie drzew tylko w wyjątkowych sytuacjach nie powoduje ich znacznego osłabienia - przykładem może być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych drzew.

Zwolnienie z odpłatności następuje w przypadku kiedy wycinka jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika stąd, że działkowcy będą zasadniczo zwolnieni z tej opłaty, zwłaszcza że na terenie ROD nie ma prawnej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.